BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)

 • Menjalankan  tugas Pengetua semasa ketiadaannya.
 • Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
 • Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan.
 • Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.
 •  Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

 •  
SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)

Kurikulum

 • Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan sebagainya.
 • Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
 • Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.
 • Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
 • Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.
 • Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.
 • Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian Pendidikan.
 • Membantu memilih buku teks, bahan pusat sumber dan buku bacaan.
 • Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.
Pengurusan
 • Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah
 • Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan guru serta staf sokongan.
 • Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat.
 • Membantu merancang takwim sekolah.
 • Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.
 • Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan odit tahunan.
 • Menyelaras semua jenis kutipan yuran
 • Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
 •  Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.
 • Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah.

 •  
Pembangunan Diri Pelajar
 • Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah, keceriaan dan kebersihan sekolah.
 • Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.
 • Mengadakan kursus kemahiran pelajar.
 Pembangunan Organisasi. 
 • Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.
 • Mengadakan kursus/latihan personal.
Pembangunan Kendiri. 
 • Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
 • Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
 • Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.
 • Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.

 •  


 [ Kembali Ke Halaman Utama ]

 
Hakcipta © 2009 Sekolah Menengah Teknik Gerik. Hakcipta Terpelihara